Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for the ‘Lịch thực tập’ Category

  Ngoại Niệu Ngoại LNMM Ngoại TQ
Tuần 2 (14/11-20/11) Y2009A tổ 7 Y2009B tổ 7 Y09A tổ 8, Y09B tổ 8
Tuần 3 (21/11-27/11) Y2009B tổ 7 Y2009A tổ 8 Y09A tổ 7, Y09B tổ 8
Tuần 4 (28/11-4/12) Y2009A tổ 8 Y2009B tổ 8 Y09A tổ 7, Y09B tổ 7
Tuần 5 (5/12-11/12) Y2009B tổ 8 Y2009A tổ 7 Y09A tổ 8, Y09B tổ 7

Read Full Post »

Từ 7/11/2011 đến 25/12/2011

Tuần 1(7/11-13/11) Tuần 2(14/11-20/11) Tuần 3(21/11-27/11) Tuần 4(28/11-4/12) Tuần 5(5/12-11/12) Tuần 6(12/12-18/12) Tuần 7(19/12-25/12)
Thứ 2 A7 B7-1 B8-1 B7-1 A8-1 A8-2 B8-2
Thứ 3 B7-1 A8-1 B8-2 A7 B7-2 B8-1 A8-2
Thứ 4 A8-1 B7-2 A7 A8-1 B8-1 B7-1 B7-1
Thứ 5 B7-2 A8-2 B7-1 B8-1 A8-2 B8-2 A8-1
Thứ 6 A8-2 B8-1 A8-1 B7-2 B8-2 A7 B7-2
Thứ 7 B8-1 B8-2 A8-2 B8-2 B7-1 B7-2 A7
CN B8-2 A7 B7-2 A8-2 A7 A8-1 B8-1

Ghi chú:

A7: Lớp Y2009A, Tổ 7

A8-1: Lớp Y2009A, Tổ 8, Nhóm 1

A8-2: Lớp Y2009A, Tổ 8, Nhóm 2

B7-1: Lớp Y2009B, Tổ 7, Nhóm 1

B7-2: Lớp Y2009B, Tổ 7, Nhóm 2

B8-1: Lớp Y2009B, Tổ 8, Nhóm 1

B8-2: Lớp Y2009B, Tổ 8, Nhóm 2

Read Full Post »

2011_lich giang YCT4AB dieu tri

Read Full Post »

2011_lich giang YCT3AB benh hoc

Read Full Post »

2011_lich giang YCT2AB trieu chung

Read Full Post »

2011_lich giang Y6 dieu tri ngoai_Page_1

2011_lich giang Y6 dieu tri ngoai_Page_2

Read Full Post »

2011_lich giang Y3B benh hoc_Page_1

2011_lich giang Y3B benh hoc_Page_2

Read Full Post »

Older Posts »